บริษัท เบลส พลัส จำกัด  

ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 9 มีนาคม 2550 โดยมีทุนจดทะเบียน 5,000,000.00 บาท รวมทั้งได้รับการเป็นที่ปรึกษาไทย ประเภท A หมายเลข 2467 (ด้านประชาสัมพันธ์) ซึ่งเป็นบริษัทที่มีความพร้อมทางด้านการบริการด้านการดำเนินงานวางแผนผลิตและเผยแพร่สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทุกประเภท  และจัดกิจกรรมต่างๆ ครบวงจร โดยมีผลงานจากหน่วยงานภาครัฐหลายหน่วยงาน อาทิ สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงพาณิช กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมควบคุมโรค  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน กรมสวัสดิการสังคม กรมแรงงาน กระทรวงมหาดไทย  สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารทางราชการ สำนักวัฒนธรรมกีฬา และการท่องเที่ยว กทม. สำนักงานสรรพากร กรมการศาสนา สำนักงานครุสภา  สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเชียงใหม่ไนช์ชาฟารี  องค์การคลังสินค้า สคบ.ปปท.ปปช.อปท. และหน่วยงานอื่นๆ เป็นต้น. 

Blest Plus Company Limited

Founded on March 9, 2007 with a registered capital of 5,000,000.00 baht and has been appointed as a Thai consultant, Category A, Number 2467 (Public Relations), which is a company that is ready to provide services in operations, planning, production and distribution of advertising media. All types and organize a full range of activities, with work from many government agencies such as the Prime Minister's Office, the Ministry of Commerce, and the Department of International Trade Negotiations. Department of Business Development, Department of Disease Control, Department of Health Service Support Ministry of Education Ministry of Labor Department of Social Welfare, Department of Labor, Ministry of Interior Office of the Official Information Commission Sports Culture Bureau and tourism, Bangkok, Revenue Office, Department of Religious Affairs, Teachers Council Office Office of Basic Education Chiang Mai Night Safari Office Warehouse organization National Anti-Corruption Commission, National Anti-Corruption Commission, National Anti-Corruption Commission. and other agencies etc.

LinkFacebook