บริษัท เบลส พลัส จำกัด  

ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 9 มีนาคม 2550 โดยมีทุนจดทะเบียน 5,000,000.00 บาท รวมทั้งได้รับการเป็นที่ปรึกษาไทย ประเภท A หมายเลข 2467 (ด้านประชาสัมพันธ์) ซึ่งเป็นบริษัทที่มีความพร้อมทางด้านการบริการด้านการดำเนินงานวางแผนผลิตและเผยแพร่สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทุกประเภท  และจัดกิจกรรมต่างๆ ครบวงจร โดยมีผลงานจากหน่วยงานภาครัฐหลายหน่วยงาน อาทิ สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงพาณิช กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมควบคุมโรค  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน กรมสวัสดิการสังคม กรมแรงงาน กระทรวงมหาดไทย  สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารทางราชการ สำนักวัฒนธรรมกีฬา และการท่องเที่ยว กทม. สำนักงานสรรพากร กรมการศาสนา สำนักงานครุสภา  สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเชียงใหม่ไนช์ชาฟารี  องค์การคลังสินค้า สคบ.ปปท.ปปช.อปท. และหน่วยงานอื่นๆ เป็นต้น. 

LinkFacebook